Förändring – en kreativ och innovativ plattform för utveckling

(English below)

 

Förändringar kommer i allt snabbare takt och påverkar allt fler. När ett företag förändras, vare sig det är ett vd-byte, en ny varumärkesstrategi, en ny organisation, ett samgående eller införandet av ett nytt globalt it-system, så påverkar det nästan alla inom företaget.

 

Samtidigt visar forskning att många, uppemot 70 procent, av större planerade förändringar misslyckas. En viktig förklaring till misslyckandena är bristande kommunikation och bristande förståelse för kommunikationens betydelse.

 

Gör en trovärdig och beständig förändring 

En verklig förändring kräver mod – av ledningen, av cheferna och av medarbetarna. Den kräver engagemang och tillit till att förändringen är nödvändig. Det i sin tur kräver ledare som inser att personalen och framför allt cheferna är de som driver en förändring – gör den varaktig och värdefullt. Ledare som använder sig av strategisk förändringskommunikation blir mer trovärdiga och förändringen blir mer beständig.

Bylander & Co kan stötta dig

  • Kommunikationschef

  • HR-chef

  • Ledningsgrupp

  • Övriga chefer

En plattform för utveckling 

Syftet med våra tjänster är att ge dig och ditt företag en ny insikt i varför en förändring inte bara är ett beslut som tas i ledningsgruppen utan en förändringskommunikativ resa. Vi kan ge dig och ditt företag ett redskap för att hantera förändring.

Vi hjälper dig med

  • Föreläsningar

  • Utbildningar

  • Strategisk kommunikationsrådgivning

  • Förändringsprojekt - utomstående partner och/eller driver projekten

Att hantera förändring kan bli en del av ditt företags sätt att arbeta – en kreativ och innovativ plattform för utveckling.

 

(English) 

Change – a creative and innovative platform for growth

 

The speed of change in most industries is accelerating. A business change, either it is a new organization, a CEO-change, a new brand strategy, a new IT system or a merger, affects almost everyone in the company.

However, research shows that almost 70 percent of all major planned changes fail. An important reason for these failures is the lack of communication and the poor understanding of how crucial communication is in a change process.

A real change requires courage – from the leadership team, the managers and from the employees. It requires commitment and trust. Also, it requires smart leaders who understand that employees – and in particular all managers – drives the change. They make it durable and valuable. Leaders, who support change by using strategic change communication as a tool, become more credible and the change becomes more enduring.

Bylander & Co can support you as Head of Communications or HR as well as leadership team and managers.

We give lectures, provide training, support and drive change projects and provide advice. The purpose of our services is to provide you and your company with a tool to handle change.

Handling change can become part of your ways of working – a creative and innovative platform for growth.

 

Bylander & Co Kommunikation AB © 2011

Bylander & Co Kommunikation AB